Polityka Przestrzegania Standardów Społecznych

Instytut Energetyki Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie Oddział Gdańsk deklaruje swoje pełne zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania pracowników, podwykonawców oraz dostawców poprzez dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy i zdrowie pracowników, zapewnienie godnych i niedyskryminujących warunków pracy i współpracy oraz przestrzeganie praw człowieka.

Organizacja zobowiązuje się w szczególności do:

  • przestrzegania obowiązujących wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa pracy
  • zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków wykonywania pracy poprzez wdrażanie dobrych praktyk ukierunkowanych na ciągłe doskonalenie
  • minimalizacji zagrożeń i ryzyka oraz monitorowania podejmowanych działań dążąc do ciągłej poprawy bezpieczeństwa pracy
  • zapewnienia równego dostępu do godnych warunków pracy wszystkim osobom zatrudnionym bez względu na formę zatrudnienia
  • bezwzględnego braku akceptacji dla mobbingu w miejscu pracy
  • zarządzania w sposób odpowiedzialny pracownikami oraz miejscem pracy poprzez zapewnienie szkoleń pracowników, dbałość o bezpieczeństwo w miejscu pracy, równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym pracowników itp.
  • zapewnienia równego traktowania w miejscu pracy i nie stosowania praktyk dyskryminujących pracowników oraz innych interesariuszy (podwykonawców, dostawców)
  • zapewnienia poszanowania praw człowieka w swojej działalności
  • zapewnienia odpowiednich zasobów do wdrożenia i utrzymywania działań ukierunkowanych na ciągłą poprawę bezpieczeństwa pracy w Organizacji
  • zapewnienia transparentności stosowanych praktyk poprzez uwzględnianie potrzeb stron zainteresowanych oraz prowadzenie regularnych ocen wdrożonych działań

 

Tekst w formacie pdf do pobrania poniżej

Załączniki